Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lahden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 25.05.2021/Pykälä 57


LAHTIP

 

Sivistyslautakunta Päätöspäivämäärä 25.05.2021 § 57

 

 

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 25.05.2021

 

 

§ 57

Talousarviomuutosesitys lasten ja nuorten kasvu sekä osaaminen ja tieto vastuualueille vuodelle 2021

3943/02.00.00.00/2021

 

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina, puh. 050 383 6574

Vastuualuejohtaja Kilponen Lassi, puh. 044 716 1328

Lukiojohtaja Turunen Heikki, puh. 044 716 1330

Päivähoitojohtaja Harju Mika, puh. 050 559 7901

Controller Ihalainen Orvokki, puh. 044 790 9366

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sitovuustason lasten ja nuorten kasvu määrärahaa lisätään 1 735 000 euroa ja tulo-odotusta pienennetään 517 000 euroa. Lisäksi esitetään, että sitovuustason osaaminen ja tieto määrärahaa lisätään 650 000 euroa.

Perusteluosa

Talousarvioon 2021 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

Käyttötalousosa

Lasten ja nuorten kasvu

Sitovuustason määrärahaa esitetään lisättäväksi 1 735 000 euroa.

Sitovuustason tulo-odotusta pienennetään 517 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: toimintakate 176 169 900 euroa.

Perusopetukseen esitetään lisättäväksi määräraha 1,2 milj. euroa kotikuntakorvauksiin.

Valtiovarainministeriö on kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n 6 momentin nojalla päättänyt 30.12.2020 vuoden 2021 kotikuntakorvauksen perusosan tasosta. Perusopetuksen vuoden 2021 talousarviossa kotikuntakorvausten määräraha on 8,6 milj. euroa ja toteuma 10,2 milj. euroa. Määrärahavaraus on 1,6 milj. euroa toteumaa pienempi. Nyt esitetään määrärahan lisäystä 1,2 milj. euroa ja 0,4 milj. euroa sopeutetaan muusta perusopetuksen toiminnasta.

Lasten ja nuorten kasvun psykologi- ja kuraattoripalveluihin esitetään lisättäväksi määräraha 50 000 euroa kahden psykologin palkkamenoihin.

Laajennettu oppivelvollisuus astuu voimaan vuonna 2021. Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjillä sekä muilla oppivelvollisuuskoulutusta järjestävillä sekä viimesijassa asuinkunnalla on velvollisuus ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden suorittamista. Oppivelvollisuuden laajentumisen yhteydessä on vahvistettava toisen asteen psykologipalveluja, jotta opiskelijan oikeus päästä keskustelemaan psykologin kanssa lainsäädännön määrittämien määräaikojen puitteissa toteutuu. Psykologipalveluja ehdotetaan vahvistettavan kahdella uudella psykologilla, joiden kustannus on 120 000 euroa vuodessa, josta syksyn osuus on 50 000 euroa.

Nuorisopalveluihin esitetään lisättäväksi määräraha 25 000 euroa ohjauksen ja valvonnan suunnittelijan palkkamenoihin.

Laajennetun oppivelvollisuuden myötä jokaisella kunnalla tulee olla taho, joka huolehtii niistä opiskelijoista, jotka eivät löydä opiskelupaikkaa toiselta asteelta tai nivelvaiheen koulutuksista. Tällaisissa tapauksissa opiskelijan asuinkunnalla on ohjaus- ja valvontavastuu ja asuinkunta on myös viime kädessä velvollinen osoittamaan opiskelijalle opiskelupaikka. Lahden kaupungilla asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuusta huolehtii Nuorisopalvelut, johon palkataan ohjauksen ja valvonnan suunnittelija suorittamaan edellä mainittuja tehtäviä. Suunnittelijan palkkakustannukset ovat 40 000 euroa vuodessa, josta syksyn osuus on 25 000 euroa.

Lasten ja nuorten kasvun yhteiset palvelut - toimintayksikköön esitetään lisättäväksi määräraha 60 000 euroa kolmen kulttuuritulkin palkkamenoihin.

Täyttölupa on saatu kulttuuritulkki -tehtävän vakinaistamiseksi. Kolme määräaikaisena työskentelevää kulttuuritulkkia vakinaistetaan 6.6.2021 alkaen, lisämääräraha on ajalle 6.6.-31.12.2021. Kulttuuritulkki -toimintaa on toteutettu Lahden perusopetuksessa kehittämistoimintana syksystä 2018 lähtien valtionavustuksen turvin. Toiminta on osa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kouluun kotoutumista ja koulunkäynnin tukemista sekä koulun ja kodin yhteistyötä. Kolme kulttuuritulkkia tekee tiivistä yhteistyötä koulun opetushenkilöstön, oppilashuollon ja koulunuorisotyöntekijöiden kanssa. Työ kohdentuu pääsääntöisesti Mukkulan, Kivimaan, Möysän ja Lähteen peruskouluille mukaan lukien Liipolan toimipiste.

Kehittämistoiminnassa on saatu luotua vakiintunut toimintamalli kulttuuritulkki -työtehtävälle. Toiminnan vaikutusten aikaansaannoksena maahanmuuttajataustaisten oppilaiden syrjäytymistä koulunkäynnistä ja asuinalueen toiminnasta on kyetty estämään. Toiminnalla on pystytty tukemaan maahanmuuttajaperheiden kotoutumista Lahden kaupunkiin.

Varhaiskasvatuspalveluihin esitetään kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun liittyen kustannuksiin lisättäväksi määräraha 400 000 euroa sekä tulo-odotusta pienennettäväksi 100 000 euroa. Lisäksi esitetään 417 000 euron tulo-odotuksen pienentämistä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokseen liittyen.

Suomessa aloitetaan elokuussa 2021 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa lisäämällä lasten osallistumista esiopetukseen osana varhaiskasvatusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut Lahden kokeilupaikkakunnaksi. Kokeiluun osallistumisesta arvioidaan syntyvän arviolta noin 100 000 euron tulonmenetykset sekä arviolta noin 400 000 euron kustannukset, joita ei ole huomioitu varhaiskasvatuspalvelujen vuoden 2021 talousarviossa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatusajan perusteella. Sivistyslautakunta on 16.3.2021 päättänyt ottaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset korkeimmat varhaiskasvatuksen asiakasmaksut käyttöön 1.8.2021 lukien. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.8.2021 lukien siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31%. Muutoksen johdosta kuntien maksutuottojen arvioidaan alenevan noin 26%, joka Lahdessa tarkoittaisi vuoden 2021 osalta arviolta noin 417 000 euroa. Kustannusvaikutusta ei ole huomioitu varhaiskasvatuspalvelujen vuoden 2021 talousarviossa.

 

Osaaminen ja tieto

Sitovuustason määrärahaa esitetään lisättäväksi 650 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: Määräraha 23 634 400 euroa.

Laajennettu oppivelvollisuus astuu voimaan vuonna 2021. Tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja sekä kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja lasten ja nuorten hyvinvointia. Opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisuuden laajennus tulee voimaan ikäluokka kerrallaan. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Koulutuksen järjestäjät ovat velvollisia kattamaan laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien opiskelijoiden opintoihin liittyvät kustannukset, lukuun ottamatta matkakuluja. Matkakulut korvataan Kelan toimesta. Lahden kaupungin lukiokoulutuksen oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvät materiaalikulut (oppimateriaalit, tietokoneet) ovat syksyn osalta 650 000 euroa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Toimenpiteet

Ote: konsernipalvelut/taloussuunnittelu, konsernipalvelut/controllerpalvelut