Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lahden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 25.05.2021/Pykälä 56


LAHTIP

 

Sivistyslautakunta Päätöspäivämäärä 25.05.2021 § 56

 

 

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 25.05.2021

 

 

§ 56

Suunnittelijan viran perustaminen nuorisopalveluihin

4143/01.01.00.00/2021

 

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Palvelupäällikkö Jaana Lehtinen, p. 050 518 4490

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Vastuualuejohtaja, Lasten ja Nuorten kasvu Kilponen Lassi

Päätösehdotus

Lautakunta päättää perustaa suunnittelijan viran 1.6.2021 alkaen.

Samalla lautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

Perusteluosa

Oppivelvollisuuslaki muuttui 1.1.2021 alkaen koskemaan kaikkia alle 18-vuotiaita, jotka eivät ole tätä ennen hyväksytysti suorittaneet ylioppilastutkinnosta annetussa laissa (502/2019) tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettua tutkintoa taikka niitä vastaavaa Ahvenanmaalla suoritettua tai ulkomaista koulutusta.

 

Lain 14§ on säädetty asuinkunnan valvonta- ja ohjausvastuusta. Ohjausvastuu siirtyy asuinkunnalle vain silloin, kun oppivelvollinen on eronnut tai erotettu oppilaitoksesta eikä hänellä ole uutta opiskelupaikkaa koulutuksenjärjestäjän ohjauksesta huolimatta. Lisäksi ohjausvastuu siirtyy asuinkunnalle elokuussa niiden oppivelvollisten osalta, jotka eivät ole elokuun lopussa vuosittain päätettävänä päivänä aloittaneet opintoja. Ohjaus- ja valvontavastuu koskee kotikunnasta huolimatta kaikkia niitä oppivelvollisia, joilla on osoite kunnassa.

 

Asuinkunnan tehtävänä on ohjata oppivelvollista hakeutumaan 4 §:ssä tarkoitettuun hänelle soveltuvaan koulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. Oppivelvollisen tilanne ja tuen tarve selvitetään yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa. Aikaa ohjaukseen on kaksi kuukautta. Asuinkunnan tehtävänä on kahden kuukauden kuluttua ohjaus- ja valvontavastuun alkamisesta osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa, jos oppivelvollinen ei ole aloittanut 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa. Koulutuksen järjestäjän, jolle on myönnetty edellä mainitun koulutuksen järjestämislupa, tulee ottaa opiskelijaksi sille osoitettu oppivelvollinen. Jos oppivelvollisella arvioidaan olevan tarve saada vaativaa erityistä tukea, hänelle tulee osoittaa opiskelupaikka sellaisen koulutuksen järjestäjän koulutuksessa, jonka järjestämisluvassa määrätään velvollisuudesta järjestää koulutusta vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille. Opiskelupaikka voidaan osoittaa myös asuinkunnan järjestämässä tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa.

 

Asuinkunnan vastuulla on yhteydenpito oppivelvolliseen ja hänen perheeseensä tai muuhun lailliseen edustajaan. Yhteydenpidossa käsitellään salassapidettävää tietoa ja toimitaan oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu VALPAS asuinkunnan vastuuvirkailijana.

 

Jotta lain edellyttämät velvollisuudet asuinkuntana pystytään täyttämään, esitetään suunnittelijan viran perustamista nuorisopalveluiden nuorten tukipalveluihin 1.6. 2021 alkaen.

Viran vaatimat palkkakustannukset sisältyvät lisätalousarvioesitykseen vuodelle 2021.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

 

Toimenpiteet

Provincia Oy

Henkilöstöpalvelut / Mira Keitaanranta

SAP-HR-tiimi