Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lahden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 25.05.2021/Pykälä 54LAHTIP

 

Sivistyslautakunta Päätöspäivämäärä 25.05.2021 § 54

 

 

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 25.05.2021

 

 

§ 54

Sivistyspalveluiden toimintasäännön muutokset 1.6.2021 alkaen

4070/00.01.01.00/2021

 

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist. p. 050 383 6574

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

 

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä osaltaan toimintasäännön muutokset, jotka tulevat sivistyslautakunnan päätöksellä voimaan 1.6.2021 alkaen. Toimintasääntö viedään osaltaan hyväksyttäväksi elokuussa 2021 nimettävään hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakuntaan.

Käsittely

Viranhaltijat Lassi Kilponen, Heikki Turunen, Mika Harju, Virpi Rantanen ja Salla Palmi-Felin ilmoittivat olevansa esteellisiä. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 1 kohdan perusteella. Viranhaltijat poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Asian käsittelyn yhteydessä jäsen Kimi Uosukainen teki seuraavan muutosehdotuksen: "Sivistyslautakunta hyväksyy pohjaesityksen muilta kuin vastuualuemallin vakinaistamista koskevilta osin. Lautakunta päättää jatkaa nykyistä vastuualuemallia ja siihen sisältyviä virkajärjestelyjä määräaikaisesti 31.12.2021 saakka. Määräajan kuluessa sivistyslautakunta arvioi ja käsittelee uudelleen vastuualuemallia."

Jäsen Eemeli Salomäki kannatti tehtyä muutosehdotusta.

 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, minkä johdosta tulee äänestää. Selostus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen nimenhuutoäänestyksenä: Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat jäsen Kimi Uosukaisen muutosehdotusta, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä (Niinistö, Oksanen, Kaakinen, Metsäranta, Mäkelä, Uotinen, Kaitainen, Lientola) ja 4 EI-ääntä (Mäkynen, Uosukainen, Viinikka, Salomäki). Äänestyslista on liitteenä.

Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Perusteluosa

Sivistyspalveluiden toimintasäännön muuttaminen on ajankohtaista, koska

1) Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Lahden kaupungin hallintosääntöön muutoksia 14.12.2020 (109 §). Liikunta- ja kulttuurilautakunnan sijalle perustetaan uusi hyvinvoinnin ja *osallisuuden vapaa-ajan (* kirjoitusvirheen korjaus hallintolain 51 §:n perusteella 23.6.2021/ts)  lautakunta. *Hyvinvoinnin ja osallisuuden Osallisuuden ja hyvinvoinnin (* kirjoitusvirheen korjaus hallintolain 51 §:n perusteella 23.6.2021/ts)  jaosto lakkaa. *Hyvinvoinnin ja osallisuuden Osallisuus- ja hyvinvointipalveluiden (* kirjoitusvirheen korjaus hallintolain 51 §:n perusteella 23.6.2021/ts)  vastuualueen tehtävistä osa siirtyy sivistyspalveluihin.

2) Kaupunginhallitus päätti konsernihallinnon toimintasäännöstä 25.1.2021 (§34). Kaupunginhallitus kehotti päätöksessään muita kaupungin palvelualueita tarkistamaan toimintasääntönsä konsernihallinnon toimintasäännön kanssa rakenteeltaan yhdenmukaiseksi.

3) Oppivelvollisuuden laajentuessa toimintasäännössä tulee määritellä siihen liittyvät vastuut.

4) Päivähoitohoitojohtajan nimike tulee muuttaa voimassa olevan lainsäädännön kanssa yhdenmukaiseksi. 1.9.2018 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki (540/2018) korvasi lain lasten päivähoidosta.

1)

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan tehtävänä on liikunta- ja kulttuurilautakunnalta siirtyvien tehtävien lisäksi huolehtia kirjasto- ja tietopalvelujen järjestämisestä, osallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämisestä sekä terveyden edistämisestä. 

*Hyvinvoinnin ja osallisuuden Osallisuus-  ja hyvinvointipalveluiden (* kirjoitusvirheen korjaus hallintolain 51 §:n perusteella 23.6.2021/ts)  vastuualueella olleista tehtävistä osa jää konsernihallintoon ja osa siirtyy sivistyspalveluihin. Sivistyspalveluihin siirtyvät tehtävä ovat seuraavat:

. vastata sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta

. johtaa ja koordinoida hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämistyötä kaupungissa sekä yhteensovittaa toimia muiden toimijoiden kanssa

. osallistua ja koordinoida vastuualueeseensa kuuluvaa järjestö- ja yhdistysyhteistyötä

. vastata vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä

. kohdentaa jäämistöjä sosiaalisiin ja kulttuurisiin käyttötarkoituksiin

. vastata kumppanuuspöytien työn järjestämisestä

Sivistyspalveluihin siirtyy tehtävien hoitoa varten tarvittava henkilökunta, yhteensä 6 henkilöä. Tehtäväkokonaisuudesta muodostetaan oma palveluyksikkönsä, *Hyvinvoinnin ja osallisuuden Osallisuuden ja hyvinvoinnin  (* kirjoitusvirheen korjaus hallintolain 51 §:n perusteella 23.6.2021/ts)  palveluyksikkö, jonka esimies valitaan siirtyvän henkilöstön keskuudesta.

Voimassa olevan toimintasäännön mukaan sivistyksen palvelualueella on kolme vastuualuetta: Lasten ja nuorten kasvun vastuualue, Osaamisen ja tiedon vastuualue sekä Liikunnan ja kulttuurin vastuualue. Sivistyksen palvelualueen palvelujen laajuuden vuoksi palvelualueen on tarkoituksenmukaista edelleen järjestäytyä kolmeen vastuualueeseen kuten muutkin kaupungin palvelualueet.

Uudet sivistyspalveluihin tulevat *hyvinvoinnin ja osallisuuden osallisuuden ja hyvinvoinnin (* kirjoitusvirheen korjaus hallintolain 51 §:n perusteella 23.6.2021/ts)  tehtävät sopivat mille tahansa vastuualueelle. Tehtävät ulottuvat matriisimaisesti kaikkiin sivistyspalveluiden toimintayksiköihin ja myös konsernihallinnon ja kaupunkiympäristön palvelualueen toimintaan.

*Hyvinvoinnin ja osallisuuden Osallisuuden ja hyvinvoinnin (* kirjoitusvirheen korjaus hallintolain 51 §:n perusteella 23.6.2021/ts)  palveluyksikkö esitetään sijoitettavaksi Osaamisen ja tiedon - uusi nimi Osallisuuden ja tiedon vastuualueelle niin, että vastuualueen palveluyksiköt ovat lukiokoulutus, Wellamo-opisto, kirjasto sekä *hyvinvoinnin ja osallisuuden osallisuuden ja hyvinvoinnin (* kirjoitusvirheen korjaus hallintolain 51 §:n perusteella 23.6.2021/ts)  palveluyksikkö. Lukio ja Wellamo-opisto ovat sivistyslautakunnan alaisia palveluyksiköitä, kirjasto sekä *hyvinvointi ja osallisuus osallisuus ja hyvinvointi (* kirjoitusvirheen korjaus hallintolain 51 §:n perusteella 23.6.2021/ts)   hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan alaisia. Sivistysjohtaja esittelee kirjaston sekä *hyvinvoinnin ja osallisuuden  osallisuuden ja hyvinvoinnin (* kirjoitusvirheen korjaus hallintolain 51 §:n perusteella 23.6.2021/ts)  asiat lautakunnalle.

Virkamiesorganisaation järjestäminen edellä kuvatulla tavalla edistää erityisesti osallisuusasioiden integraatiota, koska osallisuus on yhdistävä tekijä sekä *hyvinvoinnin ja osallisuuden osallisuuden ja hyvinvoinnin (* kirjoitusvirheen korjaus hallintolain 51 §:n perusteella 23.6.2021/ts)    palveluyksikön, kirjaston, Wellamo-opiston että lukiokoulutuksen välillä. Kirjastolain mukaan kirjaston tehtävänä on aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin pääsyn turvaamisen, kokoelmien ylläpitämisen, lukemisen ja kirjallisuuden edistämisen, tietopalvelun ja tiedon hankinnan ohjauksen lisäksi tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Samanlainen tavoite myös lukiolla ja Wellamo-opistolla. Lukion tehtävänä on vaikuttaa opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksiin, tukea yhteisöllistä toimintaa ja kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Laissa vapaasta sivistystyöstä yhdeksi tavoitteeksi on määritelty yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokeminen.

Kirjaston yhteydestä kulttuuriin huolehditaan teemoittamalla Liikunnan ja kulttuurin vastuualueen työtä niin, että myös kirjastojohtaja osallistuu vastuualueen työhön.

Myös kaupunkiympäristön palvelualueella virkamiesorganisaatio on järjestäytynyt vastuualueiksi yhdistäen samalle vastuualueelle kahden lautakunnan alaisia yksiköitä ja se toimii hyvin. Kunnallistekniikan vastuualueen yksiköt kuuluvat joko tekniseen ja ympäristölautakuntaan tai joukkoliikennelautakuntaan, rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualueen yksiköt joko rakennus- ja ympäristölupalautakuntaan tai seudulliseen jätelautakuntaan.

2)

Sivistyspalveluiden toimintasäännössä on muiden palvelualueiden säännöstä poiketen säädetty hierarkisesti palveluyksikkötason alapuolella olevasta toimintayksikkötasosta. Tämä osa esitetään poistettavaksi, jolloin toimintasäännöstä tulee rakenteeltaan yhdenmukainen kaupunginhallituksen kehotuksen mukaisesti. Jatkossa toimintayksikkötasosta päättää palvelualuejohtaja toimintasäännössä määritellyin valtuuksin. Sivistyspalveluiden organisaatio kuvataan johtamisjärjestelmää kuvaavassa dokumentissa, joka vahvistetaan sivistyspalveluiden johtoryhmässä.

 

Kulttuuripalveluiden osalta toimintasääntöä tarkennetaan syksyllä 2021 uuden kulttuuritoimintalain (166/2019) säädökset huomioiden. Tältä osin toimintasääntö viedään hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan päätettäväksi.

 

3)

Oppivelvollisuuslain (1214/2020) mukaan asuinkunnan tehtävänä on ohjata oppivelvollista hakeutumaan hänelle sopivaan koulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. Vastuu ohjauksesta ja valvonnasta määritellään toimintasäännössä. Lahden kaupungissa vastuu jakautuu nuorisopalveluihin, perusopetukseen ja lukiopalveluihin. Nuorisopalvelut vastaa kokonaisuudesta asuinkuntaan perustuen, perusopetus ja lukiokoulutus kirjoillaan olevien oppilaiden ja opiskelijoiden osalta.  Nuorisopalveluihin perustetaan uusi suunnittelijan virka tehtävää varten.

 

Toimintasäännön liitteenä olevaan toimipisteluetteloon Varhaiskasvatuspalveluiden toimiston osoitetietojen jälkeen on lisätty väliotsikoinnit  Avoin varhaiskasvatus ja Kerhot.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

 

Toimenpiteet

Konsernihallinto, talouspalvelut

Päätösvalmistelupalvelut

 

 

 

Äänestystiedot
 Äänestys-1.rtf (Jaa / Ei / Tyhjä)