Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lahden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 25.05.2021/Pykälä 68


LAHTIP

 

Sivistyslautakunta Päätöspäivämäärä 25.05.2021 § 68

 

 

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 25.05.2021

 

 

§ 68

Peruskoulun rehtorin viran täyttäminen vakinaisesti 1.8.2021 alkaen, toimipaikkana Kariston peruskoulu

2261/01.01.01.00/2021

 

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Aluepäällikkö Kirsikka Saresma, p. 044 4826 409

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Vastuualuejohtaja, Lasten ja Nuorten kasvu Kilponen Lassi

Päätösehdotus

Lautakunta päättää valita peruskoulun rehtorin viran, ensisijainen toimipiste Kariston peruskoulu, vakinaiseksi hoitajaksi 1.8.2021 alkaen FM Aki Pelkosen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista uhalla, että valinta muutoin raukeaa itsestään. Valittu on toimittanut hyväksyttävän rikostaustaotteen aikaisemmin. Pelkonen on hoitanut Lahden kaupungissa vastaavaa tehtävää 1.1.2021 alkaen, joten hänen kohdallaan ei noudateta yleistä 6 kuukauden koeaikaa.


Samalla lautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

 

Perusteluosa  

Lahden kaupungin hallintosäännön sivistystoimialaa koskevien erillissääntöjen päätösvaltataulukon mukaan sivistyslautakunta valitsee rehtorit.

 

Lautakunta päätti 16.3.2021/33 § julistaa peruskoulun rehtorin viran haettavaksi vakinaista täyttöä varten 1.8.2021 alkaen. Viranhoitajan toimipaikka on Kariston peruskoulu.

 

Lautakunta nimesi edustajikseen rehtorinvalintatyöryhmään lautakunnan puheenjohtajan Maria Mäkysen ja hänen varajäsenekseen Elisa Lientolan ja lautakunnan jäsenen Reijo Oksasen ja hänen varajäsenekseen Marja Kaitaisen ja muiksi valintatyöryhmän jäseniksi Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen vastuualuejohtajan, itäisen alueen aluepäällikön, henkilöstöpäällikön ja nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeudella. Edustaja ei saa olla saman koulun oppilas haastateltavan kanssa eikä osallistua arviointiin ja päätösvalmisteluun.

 

Virka oli haettavana 30.3. - 13.4.2021 TE-palveluissa, Kuntarekry.fi -palvelussa, Lahti.fi -sivuilla ja Intranetissä.

 

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §:n mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

 

Hakuilmoituksessa todettiin em. kelpoisuusvaatimusten lisäksi, että valinnassa eduksi katsotaan hakijan esimieskokemus, yhteistyötaidot ja kehittämishalukkuus. Tehtävään kuuluu koulun henkilöstöhallinnon ja koulun pedagogisen työn johtaminen, OPS -työ sekä oppimisen tuen rakenteiden suunnittelu yhdessä OHR -ryhmän kanssa.

 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus.

 

Suomen perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja, viran hoidon kannalta merkityksellisiä asioita sekä nuhteetonta käytöstä.

 

Hallintolain 22 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on kehotettava hakemuksen lähettäjää määräajassa täydentämään asiakirjaa, jos viranomaiselle toimitettu asiakirja on puutteellinen. Täydennyskehotus voidaan jättää antamatta, jos se on tarpeetonta asian ratkaisemiseksi. Haastatteluun kutsuttuja hakijoita on pyydetty tuomaan mukanaan alkuperäiset tutkintotodistukset, jotta heidän kelpoisuutensa voidaan juridisesti pitävästi arvioida.

 

Tasa-arvolain mukainen hakijoiden ansiovertailu tehdään työnantajan etukäteen vahvistamien valintaperusteiden pohjalta. Huomioon otetaan hakijoiden koulutus, aikaisempi työkokemus sekä sellaiset työnhakijan ominaisuudet, tiedot ja taidot, jotka ovat eduksi tehtävän hoitamisessa ja voidaan katsoa lisäansioiksi. Työnantajalla on oikeus arvioida ja painottaa hakijoiden sellaisia ansioita, joiden se parhaiten katsoo edistävän työtehtävien menestyksellistä hoitamista ja työnantajan tarpeita.

 

Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti kahdeksan henkilöä, joista seitsemällä oli kelpoisuus tehtävään. Haastatteluun kutsuttiin viisi henkilöä, joista kaksi ilmoitti haastattelukutsun saatuaan vetäytyvänsä rekrytoinnista. Valintatyöryhmä arvioi hakemusasiakirjojen ja haastattelujen perusteella hakijoiden muodollisen pätevyyden sekä hakijoiden ansioita ja kykyjä rehtorin tehtävien menestykselliseen hoitamiseen. Ammattikokemuksen, tietojen ja taitojen lisäksi arvioitiin johtamisominaisuuksia ja yhteistyötaitoja. Valintatyötyöryhmä esittää yksimielisesti Aki Pelkosen valitsemista Kariston peruskoulun rehtorin virkaan.

 

Hakijayhteenveto on oheismateriaalina.

 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

 

Toimenpiteet

Viran hakijat, Perusopetuspalvelut, Kariston peruskoulu, palkat sivistys/Provincia OYy, Saphr- tiimi